Anwil Cup Włocławek

Kiedy:
1 Czerwiec 2018 – 3 Czerwiec 2018 całodniowy
2018-06-01T00:00:00+02:00
2018-06-04T00:00:00+02:00
Gdzie:
Uskok
87-811 Włocławek
Polska
Koszty:
70-100*
Kontakt:
Marek Lewandowski
604 267 949

POBIERZ Zgłoszenie do regat

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

REGATY ŻEGLARSKIE

Anwil Cup 2018 

Sponsor Główny regat: ANWIL S.A. 87-805 WŁOCŁAWEK, ul. Toruńska 222, www.anwil.pl

Organizator: YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie, 87-801 WŁOCŁAWEK, ul. Uskok 5
http://www.yca.pl; biuro@yca.pl

Kontakt:
• Marek Lewandowski: 604 267 949; marek.lewandowski@yca.pl
• Wojciech Warecki: 54 255-02-55; 601 686 559; biuro@yca.pl

1. Termin i ranga regat:
a. Długodystansowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych ANWIL CUP 2018 zostaną rozegrane w
dniach 1 – 2 – 3 czerwca 2018 r. (piątek-sobota-niedziela). Mistrzostwa są zawodami rozgrywanymi w
ramach regat kwalifikacyjnych Pucharu Polski Jachtów Kabinowych o współczynniku „R” = 1,1 na
akwenie Jeziora Włocławskiego (Zalew Włocławski).
b. Regaty te zaliczone są również do rywalizacji w ramach Grand Prix Zalewu Włocławskiego 2018.

2. Regaty DMPJK zostaną rozegrane zgodnie z: Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 ÷ 2020 World
Sailing, Zawiadomieniem o cyklu regat Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2018, Przepisami klasowymi
jachtów klasy T 2017 ÷ 2020, Przepisami Pomiarowymi Związków lub Stowarzyszeń Klas uczestniczących w
regatach eliminacyjnych, niniejszym Zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi tej eliminacji

3. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T–1, T–2, T–3, MICRO i OPEN. Limit jachtów w poszczególnych
klasach koniecznych do uznania regat za odbyte w klasie ustala się na pięć jednostek (5).

4. Regaty DMPJK posiadają: licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

5. Biuro regat: Marina Zarzeczewo, Włocławek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55; biuro@yca.pl

6. Port regat: Marina Zarzeczewo; Włocławek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55. Organizator zapewnia nieodpłatnie
slipowanie jachtów na terenie portu regat. Dla jachtów z mieczami szybrowymi, Organizator zapewnia
nieodpłatnie wodowanie na tamie za pomocą suwnicy bramowej po wcześniejszym zgłoszeniu – z
wyprzedzeniem 24 godzinnym – do Zbigniewa KACPRZAKA tel. 697 701 481.
DMPJK ANWIL CUP 2018_Zawiadomienie Strona 2 z 3

7. Zgłoszenia do regat: od ukazania się niniejszego zawiadomienia o regatach, drogą elektroniczną na drukach
zgłoszeń na adres e-mail biuro@yca.pl (zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną uzyskają status aktywnych z
chwilą wniesienia gotówką opłaty startowej w Biurze Regat) oraz w biurze regat w dniu 31 maja 2018 r w
godzinach od 17:00 do 22:00 i w dniu 1 czerwca 2018 w godzinach od 08:00 do 10:00 na drukach
dostarczonych przez Organizatora – druki zgłoszeń są do pobrania na stronie internetowej http://www.yca.pl .

8. Instrukcja Żeglugi: Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia się do regat.
Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń KS

9. Opłata startowa: (wpisowe): wynosi 70,- PLN (słownie: siedemdziesiąt złotych) od jachtu w przypadku
zgłoszenia w przeddzień zawodów (tj. czwartek 31 maja), najpóźniej do godziny 22:00, natomiast w dniu
zawodów opłata startowa wynosi 100,- PLN (słownie: sto złotych) płatna obligatoryjnie gotówką na miejscu
wraz ze zgłoszeniem jachtu do regat.

10. Organizator udostępnia nieodpłatnie: parking dla samochodów i przyczep, sanitariaty (poza prysznicami),
pole namiotowe i postój przy brzegu i pomostach.

11. Pomiary jachtów: możliwość wykonania pomiarów sprawdzających jachtu i żagli (za częściową odpłatnością
w kwocie 20,- złotych od jachtu) w awanporcie przy tamie w godzinach od 18:00 do 20:00 w czwartek 31 maja
2018 r. oraz od 08:00 do 09:30 w piątek 1 czerwca 2018 r. w porcie Marina Zarzeczewo.

12. Ważenie jachtów: możliwość zważenia jachtu za częściową odpłatnością w kwocie 30, – PLN (słownie:
trzydzieści złotych) od jachtu w awanporcie przy tamie w godzinach od 18: 00 do 20: 00 w czwartek 31 maja
2018 r.

13. Kontrola sprzętu: kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać
dokonana w dowolnym czasie podczas regat. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli wielkości
zadeklarowanej przez zawodnika wartości współczynnika Vi oraz warunków zabudowy kabiny zgodnie z
przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych i składania na piśmie raportów do Komisji
Sędziowskiej ( pkt. 1.3 b Podręcznik Mierniczych Międzynarodowych) są Kontrolerzy Sprzętu w osobach:
Zbigniew Kacprzak i Piotr Dwórznik

14. Otwarcie regat: uroczyste otwarcie regat ANWIL CUP 2018 odbędzie się w piątek 1 czerwca 2018 r.
o godzinie 10:00 w Marinie Zarzeczewo.

15. Start do I wyścigu: planowany jest na godzinę 12:00 w piątek 1 czerwca 2018 r.

16. Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.

17. Wyścigi:
Organizator planuje w ramach DMPJK rozegranie do 9-ciu wyścigów wg następującego harmonogramu:
• 1 czerwca (piątek) start godzina 12:00;
• 2 czerwca (sobota) start godzina 10:00;
• 3 czerwca (niedziela) start godzina 10:00;
W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony.
Jeden z tegorocznych wyścigów dedykowany będzie 20-leciu ANWIL CUP. Szczegółowe zasady
przeprowadzenia tego wyścigu zostaną podane specjalnym komunikatem KS.

18. Wyniki: w wynikach ostatecznych będą klasyfikowani zawodnicy, zgłoszeni i przyjęci do regat – regaty zostaną
uznane za ważne przy rozegraniu (jednego) 1 wyścigu.

19. Nagrody:
• zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscu I – otrzymują puchar, medale i dyplomy;
• zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscu II – III – otrzymują medale i dyplomy;
• nagrody finansowe w klasach za zdobycie I miejsca – 500, – zł,
• przewidziane fanty rzeczowe – losowane wśród zapisanych załóg.
Wszystkie załogi pozostałe, otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

20. Kategoria Regat: ”C” – uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach naklejek z logo Głównego
Sponsora Regat firmy ANWIL S.A. oraz naklejek PPJK dostarczonych przez Organizatora cyklu.

21. Przepisy żeglugowe: załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania aktualnie
obowiązujących przepisów żeglugowych

22. Sternik jachtu: osoba zgłoszona, jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia
(„obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.
DMPJK ANWIL CUP 2018_Zawiadomienie Strona 3 z 3

23. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i
sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach
dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.

24. Zawodnicy: uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko – Organizator nie przyjmuje żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich
rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora
nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez
zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

25. Jachty startujące w regatach: muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów
startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach w części dziobowej jachtu.

26. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC
jachtu obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas zawodów sportowych.
Brak ważnej polisy OC dla jachtu będzie skutkowało nie przyjęciem zgłoszenia do regat.
Organizator z przyczyn od siebie niezależnych, nie zapewnia przed regatami możliwości dokonania
ubezpieczeń na czas regat.
Organizator
YACHT CLUB ANWIL

INFORMACJE DODATKOWE:
Wyżywienie: Organizator, w ramach opłaty aprowizacyjnej w kwocie 70,- PLN (słownie: siedemdziesiąt złotych)
od osoby, zapewni wyżywienie w postaci pięciu posiłków: piątek, 1 czerwca (śniadanie i obiadokolacja), sobota,
2 czerwca (śniadanie i obiadokolacja) i niedziela 3, czerwca (śniadanie i tradycyjny żurek).Opłata płatna w Biurze
Regat podczas zapisów.

Noclegi: Organizator udostępnia możliwość bezpłatnego skorzystanie z pola biwakowego (namiotowego) w
Marinie Zarzeczewo (namioty i przyczepy własne uczestników).
Hotele: Informacja dla ekip chcących skorzystać z odpłatnych hoteli na terenie m. Włocławka:
• Hotel „Portofino”: 87-800 Włocławek, al. Kazimierza Wielkiego 6E, tel. 54 233 05 55, hotel@portofino.com.pl
• Hotel „Garage Hotel” 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 113, tel. 602 535 512, kontakt@garagehotel.pl
• Hotel „Ratuszowy”: 87-800 Włocławek, ul. Bojańczyka 7, tel. 54 232 62 76
• Hotel „Kujawy”: 87-800 Włocławek, ul. Kościuszki 18/20, tel. 54 237 75 00
• Hotel „Młyn”: 87-800 Włocławek, ul. Okrzei 77, tel. 54 233 01 13; hotelmlyn@hotelmlyn.pl
• Hotel „Victoria” 87-800 Włocławek, ul. Przechodnia 1B; tel. 54 412 44 00 recepcja@victoria-hotel.pl
• Hotel „Aleksander”: 87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 23, tel. 54 412 66 66