Salamander Cup Włocławek

Kiedy:
16 Czerwiec 2018 – 17 Czerwiec 2018 całodniowy
2018-06-16T00:00:00+02:00
2018-06-18T00:00:00+02:00
Gdzie:
Uskok
87-811 Włocławek
Polska
Koszty:
70-100
Kontakt:
Marek Lewandowski
604 267 949

POBIERZ Zgłoszenie do regat

POBIERZ Powiadomienie o regatach

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

REGATY ŻEGLARSKIE

Salamander Cup 2018 

Sponsor Główny Tytularny Regat: Salamander Window & Door Systems S.A,
87-800 WŁOCŁAWEK al. Kazimierza Wielkiego 6a, www.salamander-windows.com

Organizatorzy:
YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie,
87-801 WŁOCŁAWEK, ul. Uskok 5; http://www.yca.pl; biuro@yca.pl

1. Termin i ranga Regat: Eliminacja Pucharu Polski Jachtów Kabinowych (PPJK) „SALAMANDER CUP 2018” zostaną rozegrane w dniach 16 – 17 czerwca 2018 r. (sobota-niedziela). Regaty są zawodami rozgrywanymi w ramach regat kwalifikacyjnych Pucharu Polski Jachtów Kabinowych o współczynniku „R” = 1,0 oraz w ramach Grand Prix Zalewu Włocławskiego na akwenie Jeziora Włocławskiego (Zalew Włocławski).
2. Regaty PPJK zostaną rozegrane zgodnie z: Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 ÷ 2020 World Sailing, Zawiadomieniem o cyklu regat Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2018, Przepisami klasowymi jachtów klasy T 2017 ÷ 2020, Przepisami Pomiarowymi Związków lub Stowarzyszeń Klas uczestniczących w regatach eliminacyjnych, niniejszym Zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi tej eliminacji
3. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T–1, T–2, T–3, MICRO i OPEN. Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania Regat za odbyte w klasie ustala się na cztery (4) jednostki.
4. Regaty PPJK posiadają: licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
5. Biuro Regat: Marina Zarzeczewo, Włocławek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55; biuro@yca.pl
6. Port Regat: Marina Zarzeczewo; Włocławek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55. Organizator zapewnia nieodpłatnie slipowanie jachtów na terenie portu Regat. Dla jachtów z mieczami szybrowymi, Organizator zapewnia nieodpłatnie wodowanie na tamie za pomocą suwnicy bramowej po wcześniejszym zgłoszeniu – z wyprzedzeniem 24 godzinnym – do Zbigniewa KACPRZAKA tel. 697 701 481.
7. Zgłoszenia do Regat: od ukazania się niniejszego zawiadomienia o regatach, drogą elektroniczną na drukach zgłoszeń na adres e-mail biuro@yca.pl (zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną uzyskają status aktywnych z chwilą wniesienia opłaty startowej) oraz w biurze regat w piątek, 15 czerwca 2018 r. w godzinach od 18:00 do 22:00 i w dniu regat 16 czerwca 2018 w godzinach od 08:00 do 09:45 na drukach dostarczonych przez Organizatora – druki zgłoszeń są do pobrania na stronie internetowej http://www.yca.pl .
8. Instrukcja Żeglugi: Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia się do regat. Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń KS.
9. Opłata startowa: (wpisowe): wynosi 70,- zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) od jachtu w przypadku zgłoszenia w przeddzień zawodów w piątek, 15 czerwca, najpóźniej do godziny 22:00, natomiast w dniu zawodów opłata startowa wynosi 100,- zł (słownie: sto złotych) płatna obligatoryjnie wraz ze zgłoszeniem jachtu do regat.
10. Organizator udostępnia nieodpłatnie: parking dla samochodów i przyczep, sanitariaty (poza prysznicami), pole namiotowe i postój przy brzegu i pomostach.
11. Pomiary jachtów: możliwość wykonania pomiarów sprawdzających jachtu i żagli (za częściową odpłatnością w kwocie 20,- złotych od jachtu) w awanporcie przy tamie w godzinach od 18:00 do 20:00 w piątek 15 czerwca 2018 r. oraz od 08:00 do 09:30 w sobotę 16 czerwca 2018 r. w porcie Marina Zarzeczewo.
12. Ważenie jachtów: możliwość zważenia jachtu (za częściową odpłatnością w kwocie 30, – złotych od jachtu) w awanporcie przy tamie w godzinach od 18: 00 do 20: 00 w piątek 15 czerwca 2018 r.
13. Kontrola sprzętu: kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas Regat. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli wielkości zadeklarowanej przez zawodnika wartości współczynnika Vi oraz warunków zabudowy kabiny zgodnie z przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych i składania na piśmie raportów do Komisji Sędziowskiej ( pkt. 1.3 b Podręcznik Mierniczych Międzynarodowych) są Kontrolerzy Sprzętu w osobach: Zbigniew Kacprzak i Piotr Dwórznik.
14. Otwarcie Regat: uroczyste otwarcie regat SALAMANDER CUP 2018 odbędzie się w sobotę 16 czerwca 2018 o godzinie 10:00 w Marinie Zarzeczewo.
15. Start do I wyścigu: planowany jest na godzinę 12:00 w sobotę 16 czerwca 2018 r.
16. Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.
17. Wyścigi: Organizator planuje w ramach PPJK rozegranie co najwyżej 9-ciu wyścigów.
16 czerwca (sobota) start do pierwszego wyścigu dnia – godzina 12:00;
17 czerwca (niedziela) start do pierwszego wyścigu dnia – godzina 09:00;
W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony.
18. Wyniki: w wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu – regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu (jednego) 1 wyścigu.
19. Protesty: Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w Biurze Regat w ciągu 30 minut od chwili zakończenia ostatniego wyścigu dnia. Czas i miejsce rozpatrywania protestów podane będzie oddzielnym komunikatem do 30 min. po upływie czasu protestowego. Również w tym czasie zostanie wywieszone zestawienie protestów informujące zawodników o protestach, w których występują, jako strona lub są zgłoszeni, jako świadkowie.
20. Nagrody:
zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscu I – otrzymują puchar, medale i dyplomy;
zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscu II – III – otrzymują medale i dyplomy;
nagrody finansowe w klasach za zdobycie I miejsca – 500, – zł,
rzewidziane fanty rzeczowe – losowane wśród zapisanych załóg.
Wszystkie załogi pozostałe, otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
21. Kategoria regat: ”C” – uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach naklejek z logo Głównego Sponsora Regat firmy Salamander Window & Door Systems S.A. oraz naklejek PPJK dostarczonych przez Organizatora.
22. Przepisy żeglugowe: załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów żeglugowych.
23. Sternik jachtu: osoba zgłoszona, jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.
24. Załoga jachtu zgłaszająca się do Regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat SALAMANDER CUP.
25. Zawodnicy: uczestniczą w Regatach wyłącznie na własne ryzyko – Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po Regatach. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników Regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodników /sternika i załogantów/ lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
26. Jachty startujące w regatach: muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach w części dziobowej jachtu.
27. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC, obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do Regat. Organizator z przyczyn od siebie niezależnych, nie zapewnia przed Regatami możliwości dokonania ubezpieczeń na czas trwania regat.
Wyżywienie: Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia wyżywienie w postaci czterech posiłków: sobota 16.06.2018 – śniadanie oraz obiadokolacja w formie dań z grilla, niedziela 17.06.2018 – śniadanie + żurek.
Pole biwakowe: Organizator udostępnia – na czas regat – możliwość bezpłatnego skorzystania z pola biwakowego (namiotowego) w Marinie Zarzeczewo (namioty i przyczepy własne uczestników).