Zawiadomienie o regatach ANWIL CUP 21-23.06.2019

Sponsor Główny Mistrzostw: ANWIL S.A. 87-805 WŁOCŁAWEK, ul. Toruńska 222, www.anwil.pl 

Sponsor Samorządowy: Gmina Miasto WŁOCŁAWEK 
Organizator: YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie, 87-801 WŁOCŁAWEK, ul. Uskok 5 http://www.yca.pl; biuro@yca.pl kontakt: • Marek Lewandowski: 604 267 949; marek.lewandowski@yca.pl • Wojciech Warecki: 54 255-02-55; 601 686 559; biuro@yca.pl

1. Termin i ranga regat:

a. Długodystansowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych 21. ANWIL CUP 2019 zostaną rozegrane w dniach 21 – 22 – 23 czerwca 2019 r. (piątek-sobota-niedziela). Mistrzostwa są zawodami rozgrywanymi w ramach regat kwalifikacyjnych Pucharu Polski Jachtów Kabinowych o współczynniku „R” = 1,2 na akwenie Jeziora Włocławskiego (Zalew Włocławski).

b. Regaty te zaliczone są również do rywalizacji w ramach Grand Prix Zalewu Włocławskiego 2019.

2. Regaty DMPJK zostaną rozegrane zgodnie z: Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 ÷ 2020 World Sailing, Zawiadomieniem o cyklu regat Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2019, Przepisami klasowymi jachtów klasy T 2017 ÷ 2020, Przepisami Pomiarowymi Związków lub Stowarzyszeń Klas uczestniczących w regatach eliminacyjnych, niniejszym Zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi tej eliminacji

3. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T–1, T–2, T–3, MICRO i OPEN. Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte w klasie ustala się na pięć jednostek (5). Tytuł Mistrza Polski przysługuje zwycięzcom w klasach T.

4. Regaty DMPJK posiadają: licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

5. Biuro regat: Marina Zarzeczewo, Włocławek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55; biuro@yca.pl

6. Port regat: Marina Zarzeczewo; Włocławek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55. Organizator zapewnia nieodpłatnie slipowanie jachtów na terenie portu regat. Dla jachtów z mieczami szybrowymi, Organizator zapewnia
nieodpłatnie wodowanie na tamie za pomocą suwnicy bramowej po wcześniejszym zgłoszeniu – z wyprzedzeniem 24 godzinnym – do Zbigniewa KACPRZAKA tel. 697 701 481.

7. Zgłoszenia do regat: od ukazania się niniejszego zawiadomienia o regatach, drogą elektroniczną na drukach zgłoszeń na adres e-mail biuro@yca.pl (zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną uzyskają status aktywnych z chwilą wniesienia gotówką opłaty startowej w Biurze Regat) oraz w biurze regat w dniu 20 czerwca 2019 r w godzinach od 17:00 do 22:00 i w dniu 21 czerwca 2019 w godzinach od 08:00 do 10:00 na drukach dostarczonych przez Organizatora – druki zgłoszeń są do pobrania na stronie internetowej http://www.yca.pl .

8. Instrukcja Żeglugi: Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia się do regat. Instrukcja i wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń KS

9. Opłata startowa: (wpisowe): wynosi 80,- PLN (słownie: osiemdziesiąt złotych) od jachtu w przypadku zgłoszenia w przeddzień zawodów (tj. czwartek 20 czerwca), najpóźniej do godziny 22:00, natomiast w dniu zawodów opłata startowa wynosi 100,- PLN (słownie: sto złotych) płatna obligatoryjnie gotówką na miejscu wraz ze zgłoszeniem jachtu do regat.

10. Organizator udostępnia nieodpłatnie: parking dla samochodów i przyczep, sanitariaty (poza prysznicami), pole namiotowe i postój przy brzegu i pomostach.

11. Pomiary jachtów: możliwość wykonania pomiarów sprawdzających jachtu i żagli (za częściową odpłatnością w kwocie 20,- PLN od jachtu) w awanporcie przy tamie w godzinach od 18:00 do 20:00 w czwartek, 20 czerwca 2019 r. oraz od 08:00 do 09:30 w piątek 21 czerwca 2019 r. w porcie Marina Zarzeczewo.

12. Ważenie jachtów: możliwość zważenia jachtu za częściową odpłatnością w kwocie 30,- PLN (słownie: trzydzieści złotych) od jachtu w awanporcie przy tamie w czwartek 20 czerwca 2019 od 18:00 do 20:00.

13. Kontrola sprzętu: kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli wielkości zadeklarowanej przez zawodnika wartości współczynnika Vi oraz warunków zabudowy kabiny zgodnie z przepisami Pomiarowymi Klasowymi są Mierniczy PZŻ i Kontrolerzy Sprzętu PPJK.

14. Otwarcie regat: uroczyste otwarcie regat DMPJK 21. ANWIL CUP 2019 odbędzie się w piątek, 21 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 w Marinie Zarzeczewo.

15. Start do I wyścigu: planowany jest na godzinę 12:00 w piątek 21 czerwca 2019 r.

16. Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.

17. Wyścigi: Organizator planuje w ramach DMPJK rozegranie do 12-tu wyścigów wg następującego harmonogramu: • 12 czerwca (piątek) start godzina 12:00; • 22 czerwca (sobota) start godzina 10:00; • 23 czerwca (niedziela) start godzina 10:00; W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony. Organizator zastrzega sobie możliwość rozegrania jednego wyścigu specjalnego. Szczegółowe zasady przeprowadzenia tego wyścigu zostaną podane osobnym komunikatem KS. 


18. Wyniki: w wynikach ostatecznych będą klasyfikowani zawodnicy, zgłoszeni i przyjęci do regat – regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu (jednego) 1 wyścigu.

19. Nagrody:

• zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscu I – otrzymują puchar, medale i dyplomy;

• zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscu II – III – otrzymują medale i dyplomy;

• nagrody finansowe w klasach za zdobycie I miejsca – 500, – zł,

• przewidziane fanty rzeczowe – losowane wśród zapisanych załóg. Wszystkie załogi pozostałe, otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

20. Kategoria Regat: ”C” – uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach naklejek z logo Głównego Sponsora Regat firmy ANWIL S.A. oraz naklejek PPJK dostarczonych przez Organizatora cyklu.

21. Przepisy żeglugowe: załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów żeglugowych

22. Sternik jachtu: osoba zgłoszona, jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu. 

23. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat ANWIL CUP.

24. Zawodnicy: uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko – Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

25. Jachty startujące w regatach: muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach w części dziobowej jachtu.

26. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC jachtu obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas zawodów sportowych. Brak ważnej polisy OC dla jachtu będzie skutkowało nie przyjęciem zgłoszenia do regat. Organizator z przyczyn od siebie niezależnych, nie zapewnia przed regatami możliwości dokonania ubezpieczenia na czas regat.


Organizator

YACHT CLUB ANWIL

INFORMACJE DODATKOWE:

Wyżywienie: Organizator, w ramach opłaty aprowizacyjnej w kwocie 85,- PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć 00/100 złotych) od osoby, zapewni wyżywienie w postaci pięciu posiłków:

• piątek, 21 czerwca (śniadanie i obiadokolacja),

• sobota, 22 czerwca (śniadanie i obiadokolacja)

• niedziela 23 czerwca (śniadanie) Opłata płatna w Biurze Regat podczas zapisów. 


Pole biwakowe: Organizator udostępnia możliwość bezpłatnego – na czas trwania regat – skorzystanie z pola biwakowego w Marinie Zarzeczewo (namioty i przyczepy własne uczestników). 


Hotele: Informacja dla załóg chcących skorzystać z odpłatnych hoteli na terenie m. Włocławka:

• Hotel „Portofino”: 87-800 Włocławek, al. Kazimierza Wielkiego 6E, tel. 54 233 05 55, hotel@portofino.com.pl

• Hotel „Garage Hotel” 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 113, tel. 602 535 512, kontakt@garagehotel.pl

• Hotel „Ratuszowy”: 87-800 Włocławek, ul. Bojańczyka 7, tel. 54 232 62 76

• Hotel „Kujawy”: 87-800 Włocławek, ul. Kościuszki 18/20, tel. 54 237 75 00

• Hotel „Młyn”: 87-800 Włocławek, ul. Okrzei 77, tel. 54 233 01 13; hotelmlyn@hotelmlyn.pl

• Hotel „Victoria” 87-800 Włocławek, ul. Przechodnia 1B; tel. 54 412 44 00 recepcja@victoria-hotel.pl • Hotel „Aleksander”: 87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 23, tel. 54 412 66 66

« »