Zawiadomienie o regatach PUCHAR OLSZTYNA 15-16.05.2019

1.TERMIN I MIEJSCE
Regaty będą rozgrywane na Jeziorze Krzywym w Olsztynie w dniach 15-16 czerwca 2019 r.
Portem regat jest Przystań CRS Ukiel na Słonecznej Polanie przy ul. Sielskiej 38 A w Olsztynie.


2. ORGANIZATOR
Olsztyński Klub Żeglarski działający przy Fundacji Yacht Klub Junga przywspółpracy z Stowarzyszeniem Regatowym Delphia 24OD,  Polskim Towarzystwem Regatowym klasy MICRO oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olsztynie.


3. PRZEPISY
3.1.
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing 2017-2020, przepisami klasy Delphia 24 OD i przepisami klasy MICRO.
3.2. Zgodnie z Zasadami Organizacji Regat Żeglarskich PZŻ w Klasach Amatorskich.


4. KLASY
Regaty zostaną rozegrane w Klasach: Delphia 24OD i MICRO.


5. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
5.1. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający następujące dokumenty, które należy przedstawić podczas procedury zgłoszeniowej:


dowód wpłaty wpisowego, którego wysokość wynosi dla klasy Delphia 24 OD 300 zł, (w tym 100 zł na rzecz Stowarzyszenia Regatowego Delphia 24OD ), dla klasy MICRO 200 zł


ubezpieczenie OC. Sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie dopuszczeniem do regat

Świadectwo kwalifikacyjne jachtu.
5.2. Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w dniu 14.06.2019 r. w godz. 18:00 – 20:00, oraz,  dnia 15.06.2019 r. w godz. 08:30 – 09:00 w Biurze Regat, na terenie Przystani CRS Ukiel na Słonecznej Polanie w Olsztynie.

6. PROGRAM REGAT
Piątek          14.06.2019      – 18:00-20:00 – Przyjmowanie zgłoszeń.

Sobota         15.06.2019      – 08:30-09:00 – Przyjmowanie zgłoszeń,
                                                 – 09:30 – Otwarcie regat i odprawa sterników,
                                                 – 10:55 – Sygnał Ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia.

Niedziela     16.06.2019       – 09:55 – Sygnał Ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia,
                                                 – 16:00 – Uroczyste zakończenie regat.

7. PUNKTACJA
7.1.
Stosowany będzie System Małych Punktów wg Dodatku „A” PRŻ.
7.2. Planowane jest rozegranie 7 wyścigów. Przy rozegraniu 1 wyścigu regaty uznaje się za ważne.

7.3. W przypadku rozegrania 4 wyścigów i więcej, 1 najgorszy wyścig zostanie odrzucony.
7.4. Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim zdyskwalifikowani.

7.5. W dniu 16.06.2019 r. jeżeli procedura startowa (sygnał OSTRZEŻENIA) nie rozpocznie się do godz. 14:00, to regaty zostaną zakończone z taką ilością wyścigów, jaką udało się przeprowadzić.

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat po zakończeniu procedury zgłoszeniowej.


9. TRASY
Regaty zostaną rozegrane na trasie opisanej w instrukcji żeglugi.


10. SYSTEM KAR
Dodatek „P” PRŻ nie będzie miał zastosowania.

11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.


12. PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

ORGANIZATOR

INFORMACJE  DODATKOWE

Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z:

Adam Liszkiewicz  – 606 259 643     

« »